SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: PhD. thesis ::: NEWS

NEWS

Online prednáška prof. Moniky Rychtárikovej

24. 3. 2021

Introduction to Technical Acoustics

https://youtu.be/hNJWMCXDLkI


Mimoriadne vydanie zborníka pri príležitosti
30. výročia SKAS pri SAV

NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA
NEW TRENDS OF ACOUSTIC SPECTRUM

Vedecký recenzovaný zborník
Peer-reviewed Proceedings

2020

New Trends of Acoustic Spectrum 2020


ACOUSTICS 2019 High Tatras

October 16-18, 2019 Štrbské Pleso
Vysoké Tatry, Slovakia

map-atf-2019.acoustics.sk


International Year of Sound announcement

IYS 2020 is the opportunity to promote to the world the importance of sound in all aspects of our life. Organizations are encouraged to consider outreach activities and to be innovative.

IYS 2020 Letter to the ICA Member Societies

Year of Sound - cover letter


Acta Acustica united with Acustica

Volume 4 / No 3 (2020)

Free TOC and Abstracts

acta-acustica.edpsciences.org


Newsletter EAA


AKUSTIKA (CZ)

www.akustikad.com/cisla-casopisu


Letter from the President ICA

Newsletters/ICA_Newsletter_Jan2020.pdf

www.icacommission.org/letter.html


ICA Specialty Symposia support

(Možnosť získať finančnú podporu na organizáciu akustickej konferencie pre členov ICA)

www.icacommission.org/symposia.html#sponsor


ICA-ASA Young Scientist Conference Attendance Grants

icacommission.org/YSgrants.html

Acoustics in Practice

New EAA Journal of current topics in applied acoustics

euracoustics.org/activities/acoustics-in-practice


Noise/News International

is only available as a PDF file for free download by the members of the Member Societies of International INCE
and others
Go to: Noise/News International

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV ako dobrovoľné neziskové združenie odborníkov pôsobiacich v interdisciplinárnom odbore akustika bola založená v roku 1991. V roku 1993 bola spoločnosť pridružená do vedecko-technických spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAV). Poslaním spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju interdisciplinárneho odboru akustika. Jedným z cieľov spoločnosti je organizovanie národných a medzinárodných konferencií, odborných seminárov, sympózií, prednášok, konzultačných dní a iných odborných akcií pre svojich členov, pre zamestnancov orgánov verejného zdravotníctva a štátnej správy.
Slovenská akustická spoločnosť pri SAV je člen European Acoustics Association (EAA) a International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), v ktorých je registrovaná a akceptovaná ako Slovak Acoustical Society. Je taktiež riadnym členom International Commission for Acoustics (ICA), kde je registrovaná ako Slovenská Akustická Spolocnost (SKAS).

Slovak Acoustical Society (SKAS) as a non-profit organisation of professionals active in the interdisciplinary field of Acoustics was founded in 1991. In 1993 the Society joined the scientific societies of the Slovak Academy of Sciences (SAV). The mission of the Society in the conditions of the Slovak Republic is to contribute and help in preserving the optimum development of the interdisciplinary field of Acoustics. One of the organisation 's objectives is organizing of national and international conferences, professional seminars, symposia, lectures, consultancy days and other professional events for its members, employees of public health care system and public service.
Slovak Acoustical Society (SKAS) is a member of the European Acoustics Association (EAA) and of the International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), where the society is registered and accepted as Slovak Acoustical Society. The society is also a regular member of the International Commission for Acoustics (ICA), where it is registered as Slovenská Akustická Spolocnost (SKAS).

 

30. výročie Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV

Slovenská akustická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné neziskové združenie fyzických a právnických osôb v multidisciplinárnom odbore akustiky. Spoločnosť vyvíja činnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAV), ku ktorej sa pridružila na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 191 zo dňa 29.11.1990.

 

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV je členom ZSVTS.

© www.skas.sk + culik [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2021