SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: PhD. thesis ::: NEWS

PROFIL SPOLOČNOSTI

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV ako dobrovoľné neziskové združenie odborníkov pôsobiacich v interdisciplinárnom odbore akustika bola založená v roku 1991. V roku 1993 bola spoločnosť pridružená do vedecko-technických spoločnosti pri Slovenskej akadémie vied (SAV). Poslaním spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju interdisciplinárneho odboru akustika. Jedným z cieľov spoločnosti je organizovanie národných a medzinárodných konferencií, odborných seminárov, sympózií, prednášok, konzultačných dní a iných odborných akcií pre svojich členov, pre zamestnancov orgánov verejného zdravotníctva a štátnej správy, ako aj pre verejnosť.
Slovenská akustická spoločnosť pri SAV (SKAS) je člen European Acoustical Association (EAA), International Commission for Acoustics (ICA) a International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE).

VÝBOR SLOVENSKEJ AKUSTICKEJ SPOLOČNOSTI pri SAV

Predsedníčka: Monika RYCHTÁRIKOVÁ
Podpredsedovia: Anna DANIHELOVÁ | Branko BRODNIANSKY
Výkonní tajomníci: Martin ČULÍK | Vojtech CHMELÍK

ODBORNÉ SEKCIE A ICH OBLASTI ZÁUJMU

•  Urbanistická akustika – Ing. Martin Jedovnický, PhD.

•  Stavebná a priestorová akustika – doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.

•  Fyzikálna akustika – doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
Odborná sekcia "Fyzikálna akustika" sa bude zaoberať meraním základných fyzikálnych veličín charakterizujúcich zvuk a jeho šírenie v prostredí a materiáloch, hlavne absorpciu, rýchlosť, intenzitu, frekvenčnými spektrami a ďalšími fyzikálnymi veličinami, pomocou ktorých možno nedeštruktívnym spôsobom získať základné informácie o študovaných materiáloch. Získané výsledky budú prezentované na domácich a medzinárodných konferenciách a publikované v zborníkoch konferencií a časopisoch.

•  Akustika hudobných nástrojov – doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.; Ing. Martin Čulík, PhD.

•  Technika merania hluku a vibrácií v prostredí – Ing. Richard Drahoš
Pre splnenie cieľov SKAS, poslaním odbornej sekcie Technika merania hluku a vibrácií v prostredí je prispieť k rozvoju metodológie merania imisií hluku a vibrácií v životnom (mimopracovnom) prostredí a metodológie merania expozície hluku a vibráciám zamestnancov v pracovnom prostredí, v nadväznosti na príslušné technické normy a prístrojovú techniku. Súčasťou metodológie meraní sú aj postupy bilancie zdrojov neistôt vrátane  postupov posudzovania zhody výsledkov s prípustnými, akčnými (limitnými) hodnotami určujúcich veličín, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch na ochranu zdravia obyvateľov a zamestnancov.
Cestou prednášok a článkov, oboznamovať odbornú verejnosť s metodológiu meraní a s poznatkami získanými pri  meraní v podmienkach „in situ“. Spolupracovať s kompetentnými štátnymi orgánmi pri aktualizácii legislatívy v oblasti ochrany zdravia obyvateľov a zamestnancov pred hlukom a vibráciami a poskytovať odborné konzultácie a poradenstvo.

•  Technika znižovania hluku a kmitania – prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Činnosť v oblasti znižovania hluku a mechanického kmitania (vibrácií) a otrasov, vibrodiagnostiky a monitorovania stavu strojov vrátane terminológie, metód merania vibroakustických javov, ich vybudenia, prenosu a príjmu zvuku, metód znižovania hluku; vybudenia kmitania a otrasov zdrojmi ako sú stroje, strojové zariadenia, mechanické systémy a pod.; eliminácia, redukcia a znižovanie hluku, kmitania a otrasov najmä vibroakustickou diagnostikou, vibroizoláciou, vyvažovaním, zvukoizoláciou a tlmením; metód a prostriedkov merania a kalibrácie, metód skúšania.

SKAS organizuje každoročne dve domáce konferencie a s určitou peridocitou medzinárodnú konferenciu vo Vysokých Tatrách:
1. Medzinárodná akustická konferencia "Hluk a vibrácie v praxi", Kočovce
2. Medzinárodná konferencia "Materiál - Akustika - Priestor", Zvolen. Webstránka konferencie map.acoustics.sk
3. Medzinárodná akustická konferencia - "ACOUSTICS High Tatras". Webstránka konferencie www.acoustics.sk

Členovia Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV sa zúčastňujú na procese prijímania medzinárodných noriem (Stanislav Žiaran a iní). Naši členovia sa často zúčastňujú medzinárodných medzi laboratórnych porovnávacích meraní zvukových kalibrátorov (Ján Šebok) a akustických medzi laboratórnych testov rozličných zvuk generujúcich zdrojov. Mnohí členovia akustickej spoločnosti učia akustiku na univerzitách.

Stanovy Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV schválené VZ SKAS pri SAV dňa 15. januára 2013 vo Zvolene: Stanovy SKAS pri SAV


SOCIETY PROFILE

Slovak Acoustical Society (SKAS)
Slovak Acoustical Society as a non-profit organisation of professionals active in the interdisciplinary field of Acoustics was founded in 1991. In 1993 the Society joined the scientific societies of the Slovak Academy of Sciences (SAV). The mission of the Society in the conditions of the Slovak Republic is to contribute and help in preserving the optimum development of the interdisciplinary field of Acoustics. One of the organisation 's objectives is organizing of national and international conferences, professional seminars, symposia, lectures, consultancy days and other professional events for its members, employees of public health care system and public service.
Slovak Acoustical Society (SKAS) is a member of the European Acoustical Association (EAA), International Commission for Acoustics (ICA) and International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE).

Technical Sections and Their Spheres of Interest

•  Urban acoustics – managed by Martin JEDOVNICKÝ

•  Building and room acoustics - managed by Vojto CHMELÍK

•  Physical acoustics - managed by Peter HOCKICKO

•  Musical instruments acoustics - managed by Anna DANIHELOVÁ and Martin ČULÍK

•  Hygienic and legislative aspects of noise and vibrations - managed by Richard DRAHOŠ
Activities are specialized into the field of influence of noise and vibrations on people's health. Activity is focused mainly on measurement of noise and vibration in the environment and work-bench. This section offers professional consultations at judgement of noise and vibration influence on people's health. The section prepares proposals on the noise and vibration level reduction and organizes special courses, seminars, and consulting days. In accordance with mentioned above, the section cooperates with the Public Health Authority of the Slovak Republic (PHA SR) at the legislation proposals of protection of public health from effects of noise and vibrations.

•  Technology of noise and vibration control - managed by Stanislav ŽIARAN
Activity in field of noise, mechanical vibration, shock control, vibrodiagnostics and condition monitoring include definition of terminology, methods of vibroacoustics phenomena measurements, their excitation, transmission and perception methods, methods of noise and vibration control, excitation of vibration and shocks by sources as machines, machinery, mechanical systems etc.; elimination, reduction and noise, vibration and shock control by means of vibroacoustic diagnostics, vibroisolation, sound isolation and damping; methods for devices measurements and calibration, methods of testing.

Annual Conferences (Two local conferences are organized annually):
1. International Acoustic Conference NOISE AND VIBRATIONS IN PRACTICE, Kočovce, Slovakia
2. International Conference MATERIAL-ACOUSTICS-PLACE, Zvolen, Slovakia. Website of the conference map.acoustics.sk
3. The International Acoustical Conferences - ACOUSTICS High Tatras, Slovakia. Website of the conference www.acoustics.sk

Management of the Slovak Acoustical Society
Monika RYCHTÁRIKOVÁ, the president of the Slovak Acoustical Society
Anna DANIHELOVÁ | Branko BRODNIANSKY, the vice - presidents of the Slovak Acoustical Society
Martin ČULÍK | Vojtech CHMELÍK, executive secretary of the Slovak Acoustical Society

Other Activities
The members of the Slovak Acoustical Society take part in the process of adoption of the international standards (Stanislav Žiaran and others). Our members often participate in the international inter-laboratory comparative measurements of sound calibrators (Ján Šebok) and acoustical inter-laboratory tests of noise generated by different sources. Many of the members teach acoustics at universities.
The web page of the Slovak Acoustical Society is http://www.skas.sk

© www.skas.sk + culik [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2021